Rusplan lagt frem for byråden/byen

FORSLAG ANG. PLAN FOR RUSOMRÅDET I BERGEN:
-Mål: å føre mange flere rusmisbrukere ut av rusavhengighet til et normalt og rusfritt liv

1. HVORFOR RUSMISBRUK ER SÅ SKADELIG
-Det bryter ned den enkeltes helse
-Det bryter ned selvrespekten
-Det bryter ned arbeidsevne
-Det ødelegger relasjoner til famile og venner: barn, ektefelle, foreldre, søsken osv, ens omgangskrets
-Det er uhyre kostbart for samfunnet gjennom trygder, tiltak og behandling som ofte ikke fører ut av varig rusbruk
-Det fører til utrygghet og kriminalitet

2. NY PRIORITERING FRA BYENS SIDE: SATSE PÅ TILTAK SOM FØRER MENNESKER UT AV RUS
De siste år har det vært satset mye penger på å få ned antall dødsfall knyttet til overdoser. Dette er viktig, men nå må det satses mer på å få mennesker ut av rusen ….
Vi tror at mange flere kan komme ut av rusavhengigheten og bli rusfri.
-Da må det legges til rette for dette i samfunnet og fra myndighetenes side.
-De tiltak som viser seg å gi gode resultater, må oppmuntres og ikke hindres.
– Vi fra den kristne menighets side har mange gode resultater å vise til.
Her vil vi nevne det arbeidet som Evangeliesenteret har gjort i mange år, og også lokalt DreamCenter (tidligere Bergen Kontaktsenter) i Meland kommune og Rusomsorg Vest, Nappane/Tafjord (nappane.no).
Det finnes også andre rehabiliteringssentre utenom de kristne som viser resultater når det gjelder varig rusfrihet.

3. OPPRUSTE, IKKE NEDPRIORITERE DE KRISTNE SENTRA
For at mange flere skal kunne komme ut i rusfrihet og søke om det, er det viktig at de kristne rehabiliteringssentrene ikke lenger blir neglisjert og oversett i rusomsorgen i Bergen. Situasjonen nå er at de kristne sentrene i Bergensområdet – og Evangeliesenteret – ikke får økonomisk dekning fra NAV Bergen.
Hvordan kan myndighetene oppmuntre til og bidra til å gjøre kjent for rusmisbrukere å søke seg inn til disse stedene?

4. De kristne sentrene har på grunn av manglende offentlig støtte en svært trang økonomi. De kritiseres ofte for manglende faglige funksjoner. Med den støtte til sentrene også fra det offentlige som de fortjener, kan de opprustes slik at faglig kvalitet høynes.
Bilde_rus_nedtr
5. 5OPPRETTE MOTIVERINGSSENTER
Det trengs et motiveringssenter for 2-3 personer (over 2-3 dager) til å motivere rusmisbrukere som ønsker rusfrihet før de kommer inn på de kristne sentra.

6. OMSORG, FELLESSKAP OG KJÆRLIGHET I BEHANDLINGEN
Omsorg og kjærlighet er en meget viktig side i rehabiliteringen av rusavhengige, og det å bli sett og respektert. Faglig kompetanse er nødvendig og viktig, men det er omsorgen som ofte gjør utslaget.
I den kristne omsorgen er det også helheten med Ånd, sjel og legeme som står i fokus. Vi legger ikke skjul på at Jesus-faktoren med et nytt livsgrunnlag å stå på, er den viktigste grunnen til at mennesker kommer ut i et rusfritt liv på våre sentra.

7. ETTERVERNSBOLIGER MED TILSYN – OG DEN VIDERE OPPFØLGING
Et godt ettervern i rusomsorgen er helt nødvendig for at den enkelte person som er kommet ut av rus, kan forbli rusfri videre. Dette er derfor et viktig satsingsområde.
Fra menighetens side ønsker vi å opprette ettervernsboliger/-leiligheter med tilsyn
Oppfølging videre er også ofte nødvendig, så personen kan etablere gode vennskap og komme inn i positive miljøer.

8. Ettervern er også å få folk i arbeid, virksomhet og utdannelse. Vi tror at det gjøres et godt arbeid med dette fra det offentliges side. Dette må prioriteres videre, og arbeides med holdninger i forhold til arbeidsliv og arbeidsgivere. Mange med rusbakgrunn har rike resurser.

9. DE PÅRØRENDE KAN VÆRE EN NØKKEL
De pårørende er viktige samarbeidspartnere, ja, kan være nøkkelpersoner i rusomsorgen. De er ofte like slitne som de rusavhengige. De trenger støtte. Men de kan også bli gode medspillere.
Vi fra menighetens side ønsker å bidra til dette, sammen med andre, gjennom kontakt med og kurs for pårørende.

10. HOLDNINGSENDRING I BYEN
Vi trenger i samfunnet vårt en holdningsendring i forhold til de som sliter med rus, – og mennesker som er på vei ut av rus. De er mennesker som trenger kjærlighet, omsorg og respekt som alle andre. Nedlatenhet trenger de ikke.
Også i våre menigheter trenger vi et enda mer inkluderende fellesskap, som gjør at de føler seg respektert og velkomne.
Vi vil arbeide for å få en kontaktperson for rusområdet i hver menighet.

11. SAMARBEID MELLOM ALLE GODE KREFTER OG INSTANSER
I dette arbeidet med en plan for rusområdet trenger vi samarbeid mellom de mange forskjellige aktører og instanser om vi skal lykkes. Vi ber om at vi fra menigheten i byen blir gitt sjansen til å vise at arbeidet for at mange flere kan bli rusfri er fullt oppnåelig –i samarbeid med alle gode krefter.

Bergen, våren 2018

Vennlig hilsen

Kjell Sande Audun Hellemann
leder for Kafé Lazarus, pastor i Oppstandelseskirken,
utadrettet rusarbeid