Vi har fått en god oppstart i Oppstandelseskirken og mye velvilje –all ære og takk til Gud! Foreløpig har vi virksomhet to-tre kvelder i uken, med søndagsmøte hver søndag, bønn annen hver onsdag eller torsdag, cellegrupper annen hver torsdag og Kafé Lazarus (i Blå Kors lokalet, Engen) vanligvis hver fredag.

Vi ønsker alle som har lyst til å være med velkommen!

På søndagsmøtene har vi mye sang og lovsang, tale, vitnesbyrd og forbønn. Etterpå er det kirkekaffe og fellesskap.

På Kafé Lazarus er det nokså uformelt, med prat og fellesskap, men også med sang og vitnesbyrd. Noen går ut i rusmiljøene og inviterer.

Cellegrupper er smågrupper som gir fellesskap, samtale om Guds Ord og bønn og gjensidig hjelp og inspirasjon til tjenesten i hverdagen.

I Oppstandelseskirken har vi lav terskel og vi ønsker å se hverandre og være noe for hverandre. Bli med oss og inviter andre med!

Audun Hellemann, pastor

Oppstandelseskirken er en evangelisk menighet som ønsker alle velkommen. Den har en visjon om å være et menighetsfellesskap for mennesker av rusbakgrunn og deres nærmeste, og for alle som ønsker å være med.

Den vil være et redskap ut i rusmiljøet og deres familier, og skape et menighetsfellesskap for alle som tar imot Ordet til frelse og nytt liv. Den vil være til hjelp og praktisk støtte.

Oppstandelseskirken ser seg selv som en del av hele Guds menighet i byen og ønsker å representere den inn i det miljøet der vi ser vårt spesielle kall og oppdrag. Vi ønsker å samarbeide med alle gode krefter, kirkelige og andre som ønsker å tjene det samme miljøet. Vi har nær kontakt med alle de kristne rehabiliteringssentra, lokalt og nasjonalt.

Ledende pastor
Audun Hellemann

Tlf. +47 41616576

Odny Aud Roksvåg Hellemann

Tlf. +47 92485951

monika3
Monika Solberg

Tlf. 45882706

1. Formål og visjon

Oppstandelseskirken er en evangelisk menighet og ønsker alle velkommen. Den har en visjon om å være et menighetsfellesskap for mennesker av rusbakgrunn og deres nærmeste, og for alle som ønsker å være med. Den er en del av Nappane Omsorgssenter, men med egen struktur og økonomi.

Den vil være et redskap ut i rusmiljøet og deres familier, og skape et menighetsfellesskap for alle som tar imot Ordet til frelse og nytt liv. Den vil være til hjelp og praktisk støtte. Vi har et oppsøkende og kontaktskapende arbeid i rusmiljøet, blant annet gjennom Kafé Lazarus.

Oppstandelseskirken ser seg selv som en del av hele Guds menighet i byen og ønsker å representere den inn i det miljøet der Oppstandelseskirken ser sitt spesielle kall og oppdrag. Den ønsker å samarbeide med alle gode krefter, kirkelige og andre, som ønsker å tjene det samme miljøet. Den har nær kontakt med alle de kristne rehabiliteringssentra, lokalt og nasjonalt.

Vi vil også være et menighetsfellesskap for alle som sliter og bærer tunge byrder på forskjellig måte.

Vi deler visjonen til hele menigheten i byen, som er kommet frem gjennom mange profetier de senere år: at Bergen er en vekkelsesby, og ut fra Bergen vil Gud bringe vekkelse til nasjonen, til Norden og Europa. Oppstandelseskirken vil være en vekkelsesmenighet.

Vi tror at Oppstandelseskirken har fått et spesielt kall i dette: å inspirere og bidra til at det startes mange Oppstandelseskirker i landet, Norden og Europa.

Oppstandelseskirken holder fast ved Bibelen, det gamle og det nye testament, som Guds ord og eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. Den holder fast ved felleskirkelige bekjennelser – den apostoliske, den nikenske og den atanasianske bekjennelse. Den er en felleskristelig, evangelisk, menighet.

Oppstandelseskirken bekjenner at Guds vilje er «at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne» (1 Tim 2,4), den bekjenner at Guds vilje for den som blir frelst, er vekst og helliggjørelse i Kristus: «Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus» (Kol 1,28).

Oppstandelseskirken bekjenner at den troende er et Guds barn, elsket av ham, og en bolig for Den Hellige Ånd, rustet med hans gaver til tjenester i Kristi kropp både til menighetens indre liv og til dens misjon i verden. «Ut fra ham (Kristus) blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet» (Ef 4,16). Et av lederskapets kall er «å utruste de hellige til tjeneste» (Ef 4,12).

2. Lederskap

Menighetsfellesskapet ledes av en gruppe på 3 til 7 personer.

Ledergruppen suppleres ved at sittende gruppe nominerer og kaller nye medlemmer. Kallet av nye legges frem for medlemsmøtet for at fellesskapet skal få uttale seg.  Kallet til denne tjenesten er varig, men det er mulig å tre ut av den når forholdene gjør at det er vanskelig å fortsette.

Ledergruppen fordeler oppgaver seg i mellom etter gaver og utrustning. Ett av de mannlige  medlemmer, evt. utenfra, velges til ledende pastor

Ledergruppen, sammen med ledende pastor, kan endre disse statutter. Endring krever 2/3 flertall i ledergruppen. Fellesskapet skal alltid informeres ved endring av statuttene.

3. Medlemskap

Oppstandelseskirken tar opp som medlem den som er døpt med kristen dåp og bekjenner tro på Jesus Kristus som Frelser og Herre, og som ønsker et slikt medlemskap. Barnedøpte kan også tas opp som medlem. Stemmerett i menighetsmøter har en etter at en har fylt 15 år. (Da det er en felleskristelig menighet, er det rom for ulike dåpssyn. Når noen skal døpes, skjer det ved leder som deler vedkommendes dåpssyn.)

Medlemskap kan mistes ved at en ikke respekterer menighetens grunnlag.

4. Økonomi

Menighetsfellesskapets økonomi baseres på medlemmers og venners tiende og hellige gaver. Det legges opp til gode rutiner for økonomi og for revisjon av regnskap mm.

Regnskapet skal revideres av to personer oppnevnt av ledergruppen.  Regnskapet legges fram til godkjenning for Årsmøtet / menighetsmøte  som skal holdes så snart som mulig etter nyttår.

Årsmøtet/menighetsmøte er den overordnede myndighet når det gjelder økonomiske spørsmål som f. eks. å oppta lån. Ledergruppen gis fullmakt fra Årsmøtet/menighetsmøte til å gå til innkjøp av lokaler og/eller eiendom, leie og lignende, som naturlig faller inn under menighetens arbeid. Kasserer sammen med pastor evt. person utpekt av ledergruppen, har fullmakt til å undertegne nødvendige papirer på vegne av menighetsfellesskapet.

5. Oppløsning av menighetsfellesskapet

Ledergruppen kan beslutte å legge ned menighetsfellesskapet. En slik beslutning krever 3/4 flertall.

Blir menighetsfellesskapet lagt ned, skal overskudd etter at regninger og forpliktelser er oppgjort, gå til lignende kristent arbeid.